Số điện thoại: 0971.079.076

Email: huycarem@gmail.com

Địa chỉ: Sơn Tịnh – Quảng Ngãi